• FR

Uitgeverij

Uitgeverij 2017-12-13T10:05:17+01:00

Deel 1 Het absolute

« Je hebt het niet begrepen. We moeten helemaal opnieuw beginnen. » Dit kan het verdict zijn van een leraar tegenover een student die zich in een situatie van mislukking bevindt. Terwijl de mensheid overtuigd is de feiten van haar bestaan beter en beter te begrijpen, en de wetenschappen prat gaan op ongeëvenaarde kennis, buigen hele delen van de menselijke samenleving onder het gewicht van hun incoherenties.

Dus, in plaats van een waarneming te beginnen ergens in het midden van het misgelopen proces, stelt dit boek voor om het advies van de leraar te volgen en alles van nul te hervatten door het fenomeen opnieuw trachten te begrijpen van bij de oorsprong van zijn ontstaan. Door de observatie van primaire verschijnselen die het bestaan kenmerken sinds zijn ontstaan, stelt de auteur een semiologie voor die het mogelijk maakt dat het bestaan zelf zijn objectieve werkelijkheid aangeeft en niet een objectivering op grond van rationaliteit, waardoor het mogelijk wordt de wederwaardigheden voortvloeiend uit normen en waarden te vermijden, beide verantwoordelijk voor het uiteenvallen van de huidige menselijke samenleving.

Door een beroep te doen op Authenticiteit komt het Absolute tevoorschijn. Wanneer een materie haar objectiviteit openbaart door de echtheid van haar verwezenlijking en door de openbaring van haar ontwikkeling in real time, verschijnt het Absolute als een onweerlegbaar bewijs, waardoor de materie kan ontsnappen aan elke rationele bepaling of aan om het even welke post-factuele speculatie. In de volgende boekdelen, waarin de mens zal worden geobserveerd in zijn antropologische ontwikkeling en in zijn maatschappelijke constellatie, zullen deze observaties nuttig zijn wanneer er vragen rijzen over functiestoornissen van de mens als soort en als individu.


Deel 2 Homo habilis

De verschijning van Homo habilis en van het Relatieve dat samen met hem ontstond zijn overheersende factoren geweest in de continuïteit van de planeet Aarde. De waarneming van het ontstaan van het Relatieve is van essentieel belang voor het begrip van de huidige menselijke samenleving en voor het onderzoek van haar toekomstige evolutie. In dit boek gaat de auteur op zoek naar de inhoud van dit proces op basis van gegevens die voortvloeien uit het absolute bestaan, zoals beschreven in het eerste deel. Als primair kenmerk van de differentiatie van de menselijke soort is het ontstaan van het denkvermogen het resultaat van complexe processen, die uiteindelijk vertaald werden in een genetische transcriptie. Door een gedetailleerde beschrijving van de verschillende fasen van deze transmutatie legt de auteur de basis voor een nieuwe benadering van de waarneming en van het begrijpen van het menselijke bestaan en zijn evolutie. Het is uiteindelijk in de tracering van de geslachten dat de essentie van het ontstaan van de mensheid zal kunnen worden gelokaliseerd Dit zal dan toelaten om de voortplanting opnieuw te herkennen in haar rol van verwekker van het biologische, psychische en intellectuele bestaan.

Pas na deze introspectie in het binnenste van het denkvermogen, zal in een volgende stap (deel 3) de menselijke soort in zijn geplogenheden kunnen worden waargenomen, waardoor het mogelijk wordt nieuwe evolutieprocessen te kunnen onderscheiden.


Deel 3 Homo sapiens

Na de introspectie in het diepste van het denkvermogen, is het belangrijk om het wedervaren van het denken te benadrukken wanneer het zichzelf openbaart als een gemeenschappelijke functie van het bestaan onder vorm van de menselijke samenleving. Terwijl aanvankelijk, dankzij het ontstaan van de sapientia, de menselijke soort zich heeft kunnen onderscheiden van andere zoogdieren, is de mentale activiteit eerst ontstaan als een functie ten gunste van de sociale cohesie, om vervolgens zich te ontplooien als een hefboom voor het individuele bestaan. In de loop van dit proces, ontstonden er verschillende collectieve functies, zoals de familie en het burgerschap, maar ook de politiek, de democratie en het kapitaal, of zelfs de spiritualiteit als ultieme overlevingsruimte voor wezens die achtervolgd werden door de angst voor de dood of verstoord door de contradicties in hun eigen bestaan. Het is in deze maatschappelijke configuratie dat de ontwikkeling zich heeft geopenbaard als het belangrijkste kenmerk van de menselijke samenleving, heden vooral waarneembaar dankzij de wisselwerking tussen betaald werk en verheven consumptie, waardoor de ecologie alleen nog voort bestaat als restruimte voor overleving.

In dit boek stelt de auteur met behulp van de observatiemethodiek uit de vorige boekdelen een grondig onderzoek voor van de verschillende aspecten van de menselijke samenleving. Deze observaties zouden kunnen benadrukken dat de lofzang van de individuele vrijheid de laatste verwezenlijking zou zijn van het creatieve talent van het denkvermogen, vooruitlopend op het feit dat Homo sapiens zou kunnen bezwijken aan de buitensporigheden van zijn kennis en aan het gezag van zijn overtuigingen, of zelfs aan de uitwassen van zijn zintuiglijkheid. Zou het Virtuele (deel 4) nog enige hoop kunnen bieden voor een bestaan dat zo wordt gehavend door de excessen van zijn eigen handelingen.


Deel 4 het Virtuele

Door het ontstaan van de computerwetenschappen en de cybernetica dacht de mens dat hij virtuele ruimtes zou doen ontstaan waarin hij zich zou kunnen bewegen zonder te worden belemmerd door de fysieke aspecten van het leven, evenals het eeuwige bestaan ten behoeve van een leven na de dood. Hij dacht dat hij zo zintuiglijk genot kon ervaren, relaties kon opbouwen, zijn consumptiebehoeften kon bevredigen en zichzelf van geldelijke beperkingen kon bevrijden, kortom voordeel kon halen uit het leven zonder er de beperkingen van te ervaren. Dit boek laat zien dat door deze poging om zich te voorzien van de buitengewone mogelijkheden van het Internet, de mens de relativiteit van zijn bestaan heeft versterkt, zodanig zelfs dat deze technologische wijzigingen van de realiteit het verval van zijn bestaan als gevolg kan hebben. Achtervolgd door deze ontwikkelingen plaatst hij al zijn hoop in het scheppen van cybernetische ruimtes, in de overtuiging dat hij het geluk zal ervaren dat hij niet langer vindt noch door het denken noch door de relatie.

Maar in welke mate is de cybernetica virtueel? Kan het Virtuele afhankelijk zijn van de realiteit van een of de andere mentale toepassing? Zou het die aberraties bevatten die toestaan dat het Internet zich opwerpt als voorvechter van de vrijheid van meningsuiting? De auteur stelt voor om op zoek te gaan naar het absoluut Virtuele, zoals dit aanwezig is sinds de oorsprong van het bestaan, ver weg van alle hersenspinsels. Zou het Virtuele het Niets niet kunnen benaderen, door zich te plaatsen tussen het Niets en het Reële? Zouden het Reële en het Relatieve niet de begunstigden kunnen zijn van het begrijpen van het Virtuele, door, in een laatste stap, de Leegte te betrachten als ultieme ruimte voor een authentiek bestaan?


Cuba, une réalité humaine

Door zich in te leven in een Cubaans gezin, kon de auteur de dagelijkse realiteit beleven van een grootmoeder die haar twee kleinkinderen grootbrengt ver weg van idyllische stranden. Het werk in de tabaksplantages, het voortbestaan van de revolutionaire betrokkenheid en de confrontatie met globalisering vormen het kader van een plattelandsleven waarin levensvreugde en strijd om te overleven elkaar opvolgen op het ritme van de golven van de Caribische Zee.

Te midden van de overgang van de macht van de broeders Castro en de implosie van het neoliberale systeem, laat dit verhaal zien hoezeer in Cuba de noodzakelijke solidariteit nog steeds een belangrijke hefboom is van het dagelijks leven, waar noch extreme ontbering, noch buitensporige rijkdom de sociale cohesie verstoren. Handenarbeid en milieu uitbaten om toegang te krijgen tot de paradigma’s van de verwesterde samenlevingen of tevreden zijn met deze samenleving, zuinig, maar vol van vrolijkheid en vitaliteit, met als toegift een hoge levensverwachting, dat is de vraag die opkomt bij deze getuigenissen en waarvan de auteur de termen omschrijft aan het einde van dit boek.